Pravidla Hasičské ligy – Praděd

I.

Základní ustanovení

Nejvyšším orgánem Hasičské ligy – Praděd (dále jen HL-P) v požárním útoku je rada HL-P.

Rada HL-P rozhoduje o organizaci HL-P, posuzuje a schvaluje její pravidla na návrh pořadatelských družstev SDH (valné hromady) a vymezuje práva a povinnosti pořadatelů soutěží.

Valná hromada se sestává z členů pořadatelských SDH v daném ročníku HL-P. Schůze valné hromady a rady HL-P se účastní vždy max. dva zástupci SDH.

Radu HL-P tvoří zástupci 5 SDH okresu Bruntál a Jeseník kteří jsou voleni.

Valná hromada schválila složení rady HL-P ve složení :

Okres Bruntál – SDH Široká Niva – Lucie Čapková, SDH Leskovec nad Moravicí – Liliana Turková, SDH Karlovice – Dominika Mikulášková

Okres Jeseník – SDH Široký Brod- Václav Muzikant, SDH Velké Kunětice – Roman Varga

HL-P se sestává max. z 15. kol pohárových soutěží, kdy možnost zaregistrování k pořádání soutěže v rámci HL-P je do termínu 31.1.daného roku. Další termíny soutěží se přiřazovat nebudou.

Prezentace HL-P bude probíhat na webové stránce www.hl-praded.cz.
Hospodařením s financemi byl pověřen zástupce SDH Lipová – Lázně.

II.

Organizační pokyny

 • Pořadatelský SDH zaplatí částku 500 Kč jako vstupní poplatek HL-P do 30.4. na účet ligy. Jako VS uvede termín pořádání svojí soutěže a do popisu pro příjemce uvede název SDH. SDH, které platí tzv. divokou kartu nebude tento poplatek platit. Poplatek bude použit na provozní zajištění ligy(webové stránky, banner,…), popř. zakoupení cen na vyhlášení celkových výsledků,
 • pořadatelem soutěže je SDH z okresu Bruntál a Jeseník, které rada HL-P přidělí pořadatelství soutěže podle pravidel HL-P,
 • začátek soutěží je stanoven na 10:00 nebo 13:00 hodin. Pořadatel si může zvolit, pro pořádání nočních soutěží je čas stanoven na 22 hod.,
 • pořádat soutěž v dalším ročníku HL-P má právo prvních 10 družstev + divoké karty SDH z okresu Bruntál a Jeseník dle loňského umístění v HL-P. Pokud dané SDH odmítne pořádat soutěž do seriálu HL- P, bude posuzováno další dle celkového pořadí,
 • právo každého družstva z okresu Bruntál a Jeseník je poslat přihlášku na e-mail uvedený v kontaktních údajích k pořádání soutěže do seriálu HL-P a to do výše uvedeného termínu. Přihláška by měla obsahovat žádost s popisem, propagací SDH a areálu. Družstvo je vybráno zástupci 5 nejlepších SDH z loňského ročníku do tzv. divoké karty HL-Praděd. Družstvo, kterému je udělena divoká karta má povinnost zaplatit částku 1500 Kč na účet HL-P ve stejném termínu jako posílá finance za startovné. Družstvo, které v předchozím ročníku nestartovalo na žádné soutěži (kromě své vlastní) má za povinnost zaplatit částku 3000 Kč.
 • soutěží se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva SDH a HZS z celé České republiky i ze zahraničí v kategorii muži a ženy,
 • za ženy nesmí běžet muž. Pokud se tak stane, družstvo poběží v kategorii muži,
 • hodnocená soutěž do HL-P je pouze jednokolová,
 • získané body do HL-P obdrží všechna zúčastněná družstva,
 • družstva si rezervují startovní pořadí na webových stránkách – www.firesport.eu. Všechny rezervace založí do 15.4.aktuálního roku. Pořádající družstvo si volí startovní pořadí.

III.

Startovné

 • Výše startovného určí pořádající SDH. 50,- Kč z vybraného startovného se odevzdá za každé startující družstvo v soutěži správci financí HL-P, nejpozději však do 14 dnů po dané soutěži. Tyto finance budou použity na závěrečné vyhodnocení HL-P. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži.

IV.

Způsob provedení požárního útoku

 • Není-li uvedeno v těchto pravidlech jinak, seriál se řídí platnými Směrnicemi hasičských sportovních soutěží.

V.

Hodnocení jednotlivých soutěží

Družstva za umístění v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení seriálu takto:

Body MUŽI Okres Body ŽENY okres
25 1.místo SU 10 1.místo BR
22 2.místo OL 8 2.místo JE
20 3.místo BR 6 3.místo BR
18 4.místo JE 5 4.místo BR
16 5.místo JE 4 5.místo BR
15 6.místo BR 3 6.místo JE
14 7.místo BR 2 7.místo JE
13 8.místo BR 1 8.místo BR
12 9.místo JE 0 9.místo BR
11 10.místo JE 0 NP JE
10 11.místo BR      
9 12.místo BR      
8 13.místo BR      
7 14.místo BR      
6 15.místo JE      
5 16.místo JE      
4 17.místo JE      
0 NP BR      

Soutěžnímu družstvu, které dokončí požární útok bude přiděleno 5 bodů. Pokud družstvo nedokončí soutěžní pokus (NP), body se neudělují.

VI.

Celkové vyhodnocení HL-P

 • celkové vyhodnocení pořádá vítězné mužské družstvo z předchozího ročníku po termínu poslední soutěže HL-P daného roku. Tato akce již není bodově hodnocena. V případě nezájmu o pořádání vyhlášení vítězem mužské kategorie, vzniká nárok na pořádání vítěznému ženskému družstvu.
 • vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů,
 • při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění,
 • družstva na prvních 5 místech získají poháry s označením soutěže HL-P,
 • pokud se vítězné SDH nedostaví k převzetí cen na celkové vyhlášení výsledků finanční obnos se vrací zpět na účet HL-Praděd,
 • družstvům na prvních deseti místech v kategorii mužů bude rozdělena celková částka konta ligy v následujícím poměru :

 

1.místo – 25%, 2.místo – 20%, 3.místo – 16%, 4.místo – 12%, 5.místo – 9%, 6.místo – 7%, 7.místo – 5%, 8.místo – 3%, 9.místo – 2%, 10.místo – 1%

 

 • družstvům na prvních pěti místech v kategorii žen bude rozdělena celková částka konta ligy v následujícím poměru :

1.místo – 30%, 2.místo – 25%, 3.místo – 20%, 4.místo – 15%, 5.místo – 10%

VII.

Práva rady HL-P

 • vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže,
 • v případě neregulérnosti soutěže nezapočítávat výsledky do celkového hodnocení HL-P. (Za neregulérnost soutěže se nepovažuje výkon rozhodčích). Rada rozhoduje o neregulérnosti soutěže nejdříve druhý den po skončení soutěže, nejdéle však do deseti dnů. Výsledek rozhodnutí bude do 14 dnů zveřejněn na internetových stránkách HL-P.
 • způsobilost sportoviště (terénu, základny, terčů, rozměry, vzdálenosti apod. – dále jen dráha) posoudí hlavní rozhodčí, člen rady s veliteli družstev před započetím soutěže. Pokud dráha bude nevyhovující, ale nebude ohrožovat bezpečnost soutěžících, soutěž se uskuteční a hlavní rozhodčí prohlásí soutěž za neregulérní a navrhne Radě, aby výsledky nebyly započítány do celkového hodnocení. Rada může výsledky i takového závodu ponechat v platnost, pokud se jedná o závadu, která ale vytváří všem soutěžícím stejné podmínky v průběhu celé soutěže. Kontrolovat dráhu a technické zabezpečení má právo pouze kvalifikovaný rozhodčí. Tuto činnost nemá právo provádět ani Rada, nebo její členové ani nikdo jiný.

VIII.

Podmínky pro pořadatele soutěží HL-P

1. Sportovní areál pro pořádání soutěže v HL-P u musí splňovat:

 • základna dle směrnic hasičských soutěží, zpevněná plocha kolem základny – minimálně 1metr na každou stranu základny. Zpevněnou plochou se myslí (např. koberec, asfalt, dlažba, panely, umělý povrch..),
 • podmínkou měření požárních útoků je elektronická časomíra, sklopné průstřikové terče dle pravidel Extraligy,
 • v případě pořádání noční soutěže, musí být povrch dráhy a kolem základny řádně nasvícený během pokusu požárního útoku,
 • občerstvení po celou dobu soutěže

2. Garance cen:

 • poháry pro první tři místa s označením jednotlivé soutěže a pořadí

3. Pořadatelé soutěží zajistí:

 • elektronickou časomíru u:

SDH Široká Niva – p.Čapek, 732146575

SDH Bílý Potok – p.Plíska, 732930045

SDH Vrbno pod Pradědem – p.Chalupa, 739467093

SDH Leskovec nad Moravicí – p. Hanulík, 604465390

SDH Lipová – Lázně – p.Gajdoš, 775417867

SDH Janovice – p. Boxan, 773761107

SDH Sádek – p. Gregořica – 732264864

SDH Karlovice – p. Pořízková – 724338307

SDH Stará Ves – p. Pauler – 721769414

SDH Bernartice – p. Woš –

SDH Holčovice – p. Sztyper – 724793902

 • cena za použití časomíry i s obsluhou je min. 500,00 Kč + náklady na střelivo,
 • na propozicích soutěže uvedou zařazení do HL-P,
 • na výsledkových listinách se uvede adresa www.hl-praded.cz,
 • vyvěšení reklamních tabulí sponzorů HL-P dle sponzorských smluv,
 • předání výsledků soutěže správci webu HL-P pro jejich prezentaci na oficiálních internetových stránkách HL-P do 24hod.,
 • zasílání výsledků podle vzoru vložené tabulky na webu HL-P a to všech zúčastněných družstev,
 • na zveřejnění výsledků soutěže má správce webu 48hod. od ukončení soutěže,
 • hlavní rozhodčí bude na soutěži určen jeden z jmenovaných rozhodčích uvedených na stránkách HL-P. Rozhodčí nutní k zajištění soutěže – min. počet jeden hlavní + 3 (startér, pomocný startér, koš, čára, měření hadic…) proškolení z pravidel HL-P. Výčet není konečný.

4. Povinnost pořadatele

 • rozhodčímu, který se dostaví k soutěži v seriálu HL-P náleží strava a  náhrada cestovného v minimální výši 3Kč/km, přičemž může toto odmítnout
 • pořádající SDH nesmí na svých soutěžích chystat materiál na základnu dříve než po pokynu rozhodčího,
 • zajistit přípravnou základnu nebo prostor o velikosti min. 2×2 m určený ke kontrole prostředků k provedení PÚ,
 • minimální délka startovní čáry je 7 m,
 • vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 30.min po ukončení pokusu bodovaného kola HL-P.

IX.

Technické podmínky pro soutěžní družstva

1. Registrace

 • startovní listina se uzavírá při nástupu soutěžících družstev SDH, po nástupu se družstva zařazují na konec startovní listiny,
 • v případě výměny pořadí na startovní listině musí vědět o této skutečnosti obě soutěžní družstva a pořadatel-tato může proběhnout jen jednou za soutěž

2. Stroj

 • požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou. Ovládání plynu mechanické,
 • požární stříkačka může být nastartovaná v době přípravy družstva na základně,
 • výfukové potrubí musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem,
 • rozhodčí neposuzují vývěvu ani tvar výfukového potrubí,
 • nesmí se používat držáky na savice na PS,
 • při útoku nesmí být použit ejektor.

3. Sání

 • délka savice 2,5m +-5cm bez tvarových úprav, minimální počet závitu na koncovkách 2,5,
 • délka náběhů na savicích a zbroušení osazení hrdel se neposuzuje,
 • neposuzují se vnitřní (sací) průměry koše,
 • oka na koši se neposuzují, koš nemusí být opatřen výstupky pro hadicový klíč,
 • úprava hadicových klíčů se neposuzuje
 • koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením savice do vody. Došroubováni koše ve vodě se neposuzuje,
 • sací vedení musí být sešroubováno před dokončením pokusu, koš a sací vedení musí být rozpojeno až na pokyn rozhodčího (nedodržení znamená nehodnocení pokusu),
 • podložka pod spojení savic o rozměrech max.1x 1 metr se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm

4. Útočné vedení

 • minimální délka hadic 19 metrů,
 • minimální plochá šířka hadic C 65 mm, minimální plochá šířka hadic B 100 mm,
 • kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení pokusu, namátkově změřením jedné libovolné hadice soutěžního družstva. Hadici vybere rozhodčí,
 • rozdělovač musí být s funkčními ventily,
 • proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 – 13 mm, přičemž rozhodčí má právo namátkově tuto hodnotu změřit.
 • při sestřiku se proudnice může dotýkat země, nástřiková čára je nedotknutelná,
 • mezi spojkami včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být mezera tak, aby se tam dal volně vložit laminovaný list papíru
 • úprava půlspojek a vnější tvarová úprava proudnic se neposuzuje.

5. Startování

 • doba přípravy základny je maximálně 5 minut. Čas přípravy začíná běžet vyzváním družstva rozhodčím na základně po uvolnění základny. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn prostor kolem ní,
 • při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou,
 • při upadnutí nářadí po povelu POZOR a tím ohrožení požární stříkačky, je možno ubrat plyn (zásah jakékoli osoby), další úpravy nářadí není povoleno.
 • startování je prováděno pistolí  (není povolena fotobuňka nebo klakson).
 • pokud startér vyzve soutěžní družstvo pokynem na start, končí čas přípravy

6. Měření času

 • čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou,
 • časomíra musí být konstruována tak, aby měřila minimálně na dvě desetinná místa. Je-li časomíra konstruována na tři desetinná místa, nezaokrouhluje se,
 • pořádající  SDH má povinnost zabezpečit časomíru, které měří oba terče nezávisle,
 • při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo družstvo do startovní listiny po rozhodnutí rozhodčího disciplíny. Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu. Pokus se uzná za platný i tehdy, selže-li během daného pokusu signalizace sestřihnutí jednoho či obou terčů, ale čas je časomírou zaznamenán,
 • v případě selhání elektronické časomíry bude PÚ měřen pomocí min. 3ks ručních stopek, pokud nebude možno do doby 30min. elektronickou časomíru dát do provozuschopného stavu,
 • pokud bude soutěž měřena stopkami nebudou uděleny body dle umístění (0 bodů), tzn. bude uděleno 5 bodů pouze družstvům, které dokončí PÚ,
 • při shodném výsledném času soutěžních družstev rozhoduje čas sražení lepšího terče.

7. Výstroj soutěžících

 • k provedení útoku je použita jednotná ústroj družstva (barva dresů a jednotný typ schválených helem se neposuzuje).
 • dres musí být zakasán v kalhotách.
 • pracovní a sportovní obuv povolena bez vyjímky
 • při požárním útoku je použit požární opasek (dle pravidel PS).

8. Jiná ustanovení

 • nejméně pět členů soutěžního družstva SDH musí být členy SDH, které startuje a reprezentuje SDH dané obce (města).  SDH prokáže příslušnost soutěžících na soutěži pomocí min. 5 ks průkazek na vyžádání pořadatele, popř. hlavního rozhodčího. Pokud soutěžní družstvo SDH nemá potřebný počet členů na provedení PÚ, může využít žádosti o hostování (viz. příloha na webu HL-P), pokud poruší toto pravidlo nebude soutěžní družstvo hodnoceno,
 • žádost o hostování je nutné předat radě HL-P 14 dní před konáním první soutěže HL-P. daného kalendářního roku, v případě pozdějších žádostí posuzuje se toto individuálně . Každý člen může využít hostování pouze 1x  na celou sezonu. Žádost o hostování podaná po termínu je zpoplatněna častkou 200 Kč,- částka se předá  zástupci rady Lucii Čapkové  Zádot bude předána elektronicky nebo osobně.

 • každé družstvo si smí vypůjčit dva členy soutěžního družstva libovolně. Tato skutečnost musí být písemně uvedena v přihlášce družstva k požárnímu útoku. Pokud družstvo tuto podmínku poruší, nebude hodnoceno,
 • pro lepší orientaci pořadatele bude půjčený soutěžící startovat ve svém domovském dresu,
 • v případě porušení pravidel bude soutěžní družstvo vyloučeno z hodnocení soutěže. Při opakovaném porušení tohoto pravidla je družstvo vyřazeno z celkového hodnocení HL-P daného ročníku HL-P,
 • v prostoru přípravy základny a dráhy smí být jen soutěžící družstva, které se připravuje k provedení PÚ. V případě ženského družstva může být přítomen i trenér/vedoucí označen vestou – fyzicky smí zasahovat jen do požární stříkačky.
 • do hodnocení HL-P je započítán pouze první pokus požárního útoku na dané soutěži SDH, další kola soutěže (memoriály, dovednostní disciplíny, jiné pohárové soutěže) nejsou započítány do hodnocení HL-P,
 • soutěž je pořádána bez přetlakového ventilu schváleného tipu, soutěžní družstvo může použít při požárním útoku vlastní přetlakový ventil,
 • krajská soutěž se nesmí shodovat s termínem soutěže HL-P.
 • soutěž nesmí být pořádána 25.5.2024 nebo 1.6.2024
 • v případě, že v průběhu soutěžního pokusu HL-P vznikne úraz člena soutěžního družstva SDH, a toto SDH se poté nemůže účastnit závodu z důvodu nízkého počtu členů, je udělena výjimka hlavním rozhodčím si vypůjčit člena z jiného SDH na základě záznamu o úraze,
 • rozhodčí budou označeni .